Hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện cho tất cả các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 với 8 chủ điểm trong năm học và 01 chủ điểm trong thời gian nghỉ hè. Căn cứ tình hình thực tế ...